CCS Guia - Letras - Kureyuku Hitotose

Cantada por Iwao Junko mais coral

 

haru keki yama no ha i wa ochi te
toki nagareshi nagori tsugenu
mare kashi kame more ni
shibashi wa iko wan

kureyuku hitotose
taemanaki megumi yo
dataen izakozorite

hate na kimi sora ni hoshi ukabi
yo o michibiku shirube o nasu
mayo ishiwa ga michi ni
mikami wa shime san

kureyuku hitotose
tokoshie no shiawase
inoran izagozorite

shizu keki yuube ni yume yasuku
shu wa amaneku mamorita mou
ama narumi tsukai wa
shinabe o kaga den

kureyuku hitotose
uruwa shiki ashita yo
mukaen izakozorite

{ Voltar }