CCS Guia - Letras - Morobito Kozorite

Cantada pelo coral.

 

*Morobitokozorite
Mukaematsure
Hisashiku machi ni shi
Shu wa kimaseri
Shu wa kimaseri
Shu wa Shu wa kimaseri

Kono yo no yamiji wo
Terashita mou
Taenaru hikari no
Shu wa kimaseri
Shu wa kimaseri
Shu wa Shu wa kimaseri

Heiwa no kimi naru
Miko wo mukae
Sukui no nushi tozo
Hometatae yo
Hometatae yo
Home Hometatae yo

*Repetir

Shu wa kimaseri
Shu wa kimaseri
Shu wa Shu wa kimaseri

{ Voltar }